Zasoby leśne

Zasoby leśne każdego nadleśnictwa opisywane są głównie za pomocą następujących wskaźników: powierzchnia, zapas, zasobność, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz udział typów siedliskowych lasu.

Hodowla lasu

Hodowla lasu należy do podstawowych dyscyplin nauk leśnych i głównych gałęzi działalności gospodarczej w lesie. Problematyka techniki hodowli lasu jest bardzo rozległa i obejmuje m. in. rębnie czyli sposoby zagospodarowania lasu, odnawianie lasu, pielęgnowanie drzewostanów, hodowlę selekcyjną i szkółkarstwo leśne.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to dziedzina wiedzy leśnej oraz działalność gospodarcza, mająca na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne, biotyczne, a także szkodami antropogenicznymi.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest dziedziną wiedzy i praktyki zajmującą się poznawaniem, oceną i klasyfikacją drewna oraz pozyskiwaniem surowca drzewnego i innych użytków leśnych. Gospodarowanie zasobami naturalnymi musi przebiegać w taki sposób, aby nie naruszyć równowagi naturalnej środowiska, a zarazem zaspokoić zapotrzebowanie na jego zasoby.

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.