Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

W Nadleśnictwie Złotów obowiązuje plan urządzenia lasu sporządzony na lata 2013 - 2022. Opis ogólny tzw. elaborat, program ochrony przyrody oraz Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca ww. plan są do pobrania na stronie BIP Nadleśnictwa Złotów.

Warto wiedzieć
Kompleksy leśne dla celów urządzeniowych oraz prowadzenia gospodarki leśnej podzielone są siecią bezdrzewnych linii. Jest to tzw. podział powierzchniowy lasu. Ważnym elementem podziału powierzchniowego są tzw. słupki oddziałowe mające za zadanie ułatwienie orientacji w lesie. Występują w formie słupa kamiennego lub betonowego, umieszczanego przy skrzyżowaniu linii oddziałowych i ostępowych (gospodarczych) oraz przy ich wylotach na granice własności LP i na przecięciach z głównymi drogami publicznymi. Słupki wkopuje się w południowo-zachodnim narożniku oddziału. Cześć słupka wystającego nad ziemią malowana jest białą farbą, a na niej farbą czarną malowany jest na każdej ściance numer oddziału, który ścianka ta wskazuje.