Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Łowiectwo

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Wśród gatunków dzikich zwierząt, najliczniej występujących na naszym terenie, które podlegają łowieckiemu zagospodarowaniu, wymienić należy jelenie, daniele, sarny, dziki, a wśród zwierzyny drobnej dotyczy to m.in. takich gatunków jak: jenot, lis, borsuk, kuna leśna, tchórz, norka amerykańska, piżmak, zając, dziki królik, bażant i kuropatwa.


Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Złotów prowadzona jest na terenie Ośrodka hodowli zwierzyny stanowiącego obwód łowiecki nr 22 o powierzchni ponad siedmiu tysięcy hektarów. Ponadto, w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa znajduje się jeszcze osiem wydzierżawionych obwodów łowieckich, w których Nadleśnictwo Złotów sprawuje nadzór:

  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego (2 obwody),
  • Koło łowieckie nr 18 "Bory Kujańskie",
  • Koło łowieckie nr 6 "Jeleń" (2 obwody),
  • Koło łowieckie nr 9 "Knieja",
  • Koło łowieckie nr 40 "Sęp",
  • Koło łowieckie nr 22 "Łoś"

W roku 2010 obwody łowieckie Nadleśnictwa Złotów wraz z obwodami łowieckimi nadleśnictw: Lipka i Kaczory, weszły w skład I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego, którego kierownikiem powołany został Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów. Corocznie, na terenie wszystkich obwodów łowieckich opracowywany jest roczny plan łowiecki (RPŁ), który obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku. W nim zawarte są wszystkie wytyczne dotyczące gospodarki łowieckiej prowadzonej przez ośrodki hodowli zwierzyny i koła łowieckie. Podstawowym zadaniem w planowaniu łowieckim jest oszacowanie liczebności zwierzyny oraz odniesienie jej do docelowych wytycznych, które określone są w wieloletnim planie łowieckim, opracowanym dla każdego obwodu.