Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne każdego nadleśnictwa opisywane są głównie za pomocą następujących wskaźników: powierzchnia, zapas, zasobność, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz udział typów siedliskowych lasu.

Podstawowe informacje dotyczące zasobności:

  • Powierzchnia Nadleśnictwa (według stanu na dzień  1.01.2013 r.) - 18 463,55 ha
  • Powierzchnia lasów - 17 472,93 ha
  • Zapas na powierzchni leśnej - 4 966 000 m3 grubizny brutto
  • Średnia zasobność grubizny - 290m3/ha
  • Średni wiek drzewostanów - 62 lata

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny

Udział siedlisk leśnych

  • 42,7% zajmują siedliska borowe, czyli zdominowane przez sosnę porastające gleby ubogie wytworzone głównie z piasków,
  • 53,5% zajmują siedliska lasowe, należące do żyznych i bardzo żyznych wytworzone na glebach gliniastych lub z domieszką gliny, potencjalnie na tych siedliskach powinny rosnąć gatunki liściaste,
  • 3,8% zajmują siedliska hydrogeniczne czyli siedliska pod stałym lub okresowym wpływem wód gruntowych, opadowych lub okresowo zalewanych przez wody płynące.

Poniżej szczegółowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Złotów.

 
 

Udział powierzchniowy gatunków drzew
Najliczniejszym gatunkiem na terenie Nadleśnictwa Złotów jest sosna pospolita, której udział wynosi 73%, następnie brzoza brodawkowata z udziałem 8%, dęby szypułkowy i bezszypułkowy, które zajmują łącznie ponad 7% oraz olsza czarna zajmująca 4,5% powierzchni. Szczegółowe informacje o pozostałych gatunkach znajdują się na wykresie poniżej.

  

Struktura wiekowa
W leśnictwie wiek drzewostanu zestawia się w klasy obejmujące okresy dwudziestoletnie i zapisywane cyframi rzymskimi (I, II, III itd.), a klasy od I do V dzieli się jeszcze na 10 letnie podklasy wieku, oznaczając je w ramach klasy, literami: a, b. Na przykład I klasa wieku - drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku - od 21 do 40 lat, III klasa wieku - od 41 do 60 lat itd. W Nadleśnictwie Złotów dominująca jest III klasa wieku stanowiąca 34% drzewostanów. Poniżej szczegółowy udział klas wieku.