Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi

    Na terenie Nadleśnictwa Złotów znajduje się 1 rezerwat przyrody „Czarci Staw" o powierzchni 4,91 ha położony koło drogi między Złotowem a Płoskowem w leśnictwie Łączyń oddz. 76 a. Jest to rezerwat torfowiskowy.
    Rezerwat przyrody „Czarci Staw" utworzony został na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 r. (MP Nr 48 poz. 366 z 1990 roku). Zgodnie z tym zarządzeniem celem ochrony w rezerwacie jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk rzadkich turzyc: strunowej i torfowej na torfowisku mszarnym zarastającym jezioro". Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 3/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Czarci Staw". Zgodnie z tym dokumentem celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu ekosystemów związanych z zarastającym jeziorem Czarci Staw, a zwłaszcza mechowisk, torfowisk przejściowych i wysokich wraz z rzadkimi elementami flory i fauny.
   Rezerwat położony jest w obniżeniu, będącym pierwotnie dnem jeziora lodowcowego, obecnie w stanie zaawansowanego zaniku. Proces zarastania zbiornika doprowadził do wykształcenia kompleksu mechowisk i torfowisk mszarnych (przejściowych), stanowiących ostoję wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym uznanych za elementy borealne lub relikty klimatyczne W rezerwacie na szczególną uwagę zasługuje bardzo liczna populacja mchu sierpowca błyszczącego (Hamatocaulis vernicosus).
Ekosystemy znajdujące się na terenie rezerwatu można zaliczyć do trzech typów ekologicznych:

  • zaawansowane w procesie zanikania i wypłycania jezioro Czarci Staw,
  • torfowiska przejściowe i mechowiska,
  • brzeziny i olsy torfowcowe.