Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Złotów to 18 464 ha z tego prawie 17,5 tys. ha to lasy. Resztę stanowią grunty orne oraz nieużytki.

     Cały obszar Nadleśnictwa Złotów położony jest na obszarze nizinnym, gdzie dominującymi są tereny równe. Należą do nich: równiny sandrowe, płaskie obszary denno - morenowe oraz torfowiska i obszary bagienne. Tereny faliste występują nielicznie i zlokalizowane są głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części nadleśnictwa. Ponadto ich nieliczne fragmenty można wyodrębnić także na krańcach północnych i południowych nadleśnictwa, a także wzdłuż obecnej doliny rzeki Gwdy.Tereny pagórkowate występują bardzo nielicznie, jedynie na niektórych odcinkach krawędzi sandrowej doliny Gwdy, gdzie występują głębokie jary oraz miejscami bardzo strome i wysokie brzegi.

     Potencjalną roślinnością naturalną jako dominującą na obszarach leśnych Nadleśnictwa Złotów (wg „Mapy Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski" – W. Matuszkiewicz, PAN 1995) są kontynentalne bory mieszane i śródlądowe bory sosnowe. Zachodnią część nadleśnictwa, w obszarze pradoliny rzeki Gwdy, zdominowały suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego (Leucobryo-Pinetum) z udziałem kontynentalnych borów mieszanych (Querco roboris – Pinetum). Południowa i środkowa część Nadleśnictwa, zakwalifikowana jest pod względem potencjalnej roślinności naturalnej do niżowych grądów środkowoeuropejskich (Galio silvatici-Carpinetum). Wschodnia część nadleśnictwa, z rozległymi kompleksami leśnymi charakteryzuje się zróżnicowanym udziałem ww. zespołów roślinnych, z przewagą kontynentalnych borów mieszanych i śródlądowych borów sosnowych. Pośród tych jednostek, wzdłuż cieków, w lokalnych dolinkach i zagłębieniach terenowych występują zbiorowiska bagienne: olsów środkowoeuropejskich (Ribo nigri – Alnetum), niżowych łęgów olszowo – jesionowych siedlisk wodogruntowych, okresowo zabagnionych (Circaeo - Alnetum) oraz w okolicy wsi Kujan kontynentalnych borów bagiennych (Vaccinio uliginosi-Pinetum).

     Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, która zajmuje 73%, następnie brzoza brodawkowata 8%, dęby szypułkowy i bezszypułkowy 7% oraz olcha czarna 4,5%. Obecnie w Nadleśnictwie Złotów zmniejsza się zasięg drzewostanów litych sosnowych, na rzecz drzewostanów mieszanych. Związane jest to z prowadzeniem gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.