Wydawca treści Wydawca treści

Projekt adaptacji nizinnej

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary

   Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych współfinansowany jest przez Fundusz Spójności. Planowany okres realizacji to lata 2016-2022, a beneficjentem są Lasy Państwowe. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł rezultatem ma być zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.
    Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Na terenie Nadleśnictwa Złotów w ramach projektu planowane są dwa przedsięwzięcia:

  1. Podtrzymanie efektu ekologicznego systemu małej retencji - modernizacja grobli na Stebionku i częściowe odmulenie zbiorników
  2. Modernizacja urządzeń wodnych zbiornika Biegodzin i częściowe odmulenie.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.