Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Złotów podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

      Nadleśnictwo Złotów składa się z biura i 12 leśnictw. Jego organizację określa Zarządzenie nr 22/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów z dnia 18.03.2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Złotów. Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

  • biuro Nadleśnictwa,
  • szkółka leśna,
  • gospodarstwo łowieckie,
  • 12 leśnictw: Wierzchołek, Łączyń, Potok, Witrogoszcz, Rudna, Kujan, Łobzonka, Augustowo, Plecemin, Paruszka, Wąsosz, Leśnik

   Na czele Nadleśnictwa stoi Nadleśniczy, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Nadleśnictwa. Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz. Zadania przypisane z mocy prawa i innych unormowań Nadleśniczy wykonuje przy pomocy Zastępcy Nadleśniczego. Leśnictwem kieruje leśniczy, który podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego, natomiast leśniczemu podlega podleśniczy lub inny pracownik przydzielony do pracy w danym leśnictwie. Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze Nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.