Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Obszary Natura 2000 zajmują łącznie 4601ha co stanowi 25% powierzchni Nadleśnictwa Złotów
Na terenie Nadleśnictwa występują 3 obszary Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony Puszcza nad Gwdą (PLB 300012)

 • Powierzchnia całkowita obszaru: 77 678,9 ha
 • Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Złotów: 3215 ha
 • Cele (przedmioty) ochrony obszaru występujące na terenie Nadleśnictwa Złotów: gągoł (Bucephala clangula), żuraw (  Grus grus  ), włochatka ( Aegolius funereus ), zimorodek ( Alcedo  atthis ), dzięcioł c zarny (Dryocopus martius), lelek  (Caprimulgus europeus), lerka (Lullula arborea) 

     Obszar Natura 2000 Puszcza nad Gwdą to rozległy kompleks leśny obejmujący w większości bory sosnowe, a na zboczach i dnach dolin – lasy liściaste i mieszane. Obszar charakteryzuje silnie urozmaicona, postglacjalna rzeźba terenu przyczyniająca się do zróżnicowania siedlisk oraz bogactwo jezior, głownie eutroficznych, ale również mezotroficznych i dystroficznych, z cennymi gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi, o powierzchni od kilku do kilkuset ha. W obniżeniach terenu i wzdłuż rzek występują torfowiska zasadowe, nakredowe, przejściowe i zdegradowane torfowiska wysokie oraz inne tereny podmokłe. Obszar występuje w zachodniej części Nadleśnictwa Złotów na terenie leśnictw: Plecemin, Augustowo i Paruszka.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Kujańskie (PLH300052)

 • Powierzchnia całkowita: 1 018,2 ha
 • Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Złotów: 823 ha
 • Cele (przedmioty) ochrony obszaru występujące na terenie Nadleśnictwa Złotów oraz powierzchnia siedlisk: kumak nizinny (Bombina bombina), bóbr europejski (Castor fiber), wydra (Lutra lutra)

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Siedliska przyrodnicze
Siedlisko Kod Powierzchnia [ha]
Jeziora eutroficzne i starorzecza 3150 14,47
Niżowe, świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 8,4
Torfowiska przejściowe (z roślinnością Scheuchzerio–Caricetea nigrae) 7140 9,78
Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum) 9110 13,59
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 9190 102,78
Brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) 91D0 76,96
Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) 91E0 47,19


     Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 r., w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny.
      Obszar znajduje się w Borach Kujańskich, kompleksie leśnym otaczającym miejscowość Kujan i jezioro Borówno na Pojezierzu Krajeńskim. Ostoja charakteryzuje się krajobrazem leśno-jeziorno-łąkowym, w której jeziora zajmują najgłębsze zwykle miejsca rynien subglacjalnych związanych ze zlodowaceniem bałtyckim, łąki – równiny akumulacji biogenicznej w ich obrębie, bądź dna dolin wód roztopowych, natomiast lasy – porastają w głównej mierze równiny sandrowe. Najcenniejsze typy lasów – kwaśne dąbrowy i grądy występują zwykle na obrzeżach rynien subglacjalnych, a lasy i bory bagienne zajmują terasy przyjeziorne lub zarośnięte jeziora. Spotyka się tu przykłady bardzo dobrze funkcjonujących torfowisk źródliskowych i przejściowych. Na obszarze występują jeziora ramienicowe, dystroficzne i eutroficzne. Na terenie Nadleśnictwa obszar występuje w kompleksie Bory Kujańskie w leśnictwach: Wierzchołek, Potok i Kujan.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Łobżonki PLH300040

 • Powierzchnia całkowita: 5 894,4 ha
 • Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Złotów: 563 ha
 • Cele (przedmioty) ochrony obszaru występujące na terenie Nadleśnictwa Złotów oraz powierzchnia siedlisk: kumak nizinny (Bombina bombina), bóbr europejski (Castor fiber), wydra (Lutra lutra),
Siedliska przyrodnicze
Siedlisko Kod Powierzchnia[ha]
Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 2,91
Żyzne buczyny (Galio odorati-Fagetum 9130 4,62
Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 9160 24,21
Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum) 9170 17,70
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 9190 43,83
Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) 91E0 82,58

  
     Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 r., w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny.
      Obszar chroni rzekę Łobżonkę (Łobzonkę) wraz z fragmentami dopływów – Lubczą i Orlą oraz tereny do nich przyległe, stanowiąc jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych na Krajnie (Pojezierzu Krajeńskim). Osią obszaru jest około 60 kilometrowa dolina rzeki Łobżonki od okolic Białobłocia i Lutówka aż po dolinę Noteci (poniżej Osieka n/Notecią). W rzekach dominuje żwirowo-piaszczysty charakter dna i żwawy nurt nawiązujący do rzek podgórskich. Ostoję wyróżnia obecność bogatych florystycznie, właściwie wykształconych grądów w odmianie krajeńskiej oraz znaczne powierzchnie ekstensywnie użytkowanych łąk.
Na terenie Nadleśnictwa Złotów obszar występuje we wschodniej części wzdłuż doliny Łobzonki w granicach leśnictw: Wierzchołek, Potok, Rudna, Witrogoszcz i Łobzonka.