Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 03 - 05.11.2020 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 4.1 (lasy wodochronne), Nadleśnictwo Złotów zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.
Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r. Są to lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych, oraz lasy położone na terenach okresowo zalewanych wzdłuż rzek, potoków i zbiorników wodnych.

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 4.1 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF