Asset Publisher Asset Publisher

W złotowskich lasach przeprowadzono inwentaryzację archeologiczną

W nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przed przystąpieniem do sporządzania Planu Urządzenia Lasu na kolejne dziesięciolecie, prowadzona jest inwentaryzacja obiektów potencjalnie atrakcyjnych pod względem archeologicznym.

Na podstawie analizy numerycznego modelu terenu w Nadleśnictwie Złotów wytypowano do weryfikacji ok. 500 punktów.
Numeryczny model terenu to w uproszczeniu zdjęcia satelitarne wykonane przy pomocy zaawansowanych urządzeń laserowych, odzwierciedlające ukształtowanie powierzchni ziemi.

Zdj. 1. Powyższa grafika przedstawia różnicę pomiędzy standardowym zdjęciem satelitarnym, a numerycznym modelem terenu. Niebieska strzałka wskazuje "pagórek", który okazał się obiektem historycznym.

Inwentaryzację przeprowadził Pan dr Jarosław Rola, archeolog z Muzeum Okręgowego w Pile przy współudziale pracowników Nadleśnictwa.

Zdj. 2. Pan dr Jarosław Rola wraz z leśniczym Waldemarem Filipem ustalają przebieg inwentaryzacji.

Po odnalezieniu w terenie i oględzinach, każdy obiekt został przyporządkowany to jednej z trzech kategorii ochronności. Prowadzenie gospodarki w miejscu, w którym znajduje się obiekt będzie zależne od tego, do której kategorii został on przyporządkowany.
Dla przykładu. W przypadku obiektów tak cennych jak np. kurhany, sugeruje się, aby nie prowadzić działań gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
W przypadku pół mielerzowych, które są stosunkowo liczne na w naszym regionie sugeruje się, aby prowadzić działania gospodarcze w taki sposób, by zachować formę obiektu.

Zdj. 3. Znajdujące się na powierzchni ziemi zwęglone fragmenty drewna  mogą świadczyć o występowaniu pozsotałości po mielerzach służących dawniej do produkcji węgla drzewnego. 

Spośród ok. 500 wstępnie wytypowanych punktów, kilkadziesiąt okazało się historycznymi obiektami pochodzenia antropologicznego.  
Do ciekawszych należą: pozostałości dawnych obiektów warownych, tzw. strażnic, kurhany, pola mielerzy, czyli miejsca po produkcji węgla drzewnego.
Informacje uzyskane podczas weryfikacji zostaną umieszczone w Planie Urządzenia Lasu na lata 2022 – 2032.