Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictw ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Złotów, al. P.J. Lenne 1, 77-400 Złotów.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 263 34 71 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.