Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Hodowla lasu należy do podstawowych dyscyplin nauk leśnych i głównych gałęzi działalności gospodarczej w lesie. Problematyka techniki hodowli lasu jest bardzo rozległa i obejmuje m. in. rębnie czyli sposoby zagospodarowania lasu, odnawianie lasu, pielęgnowanie drzewostanów, hodowlę selekcyjną i szkółkarstwo leśne.

Zagospodarowanie lasu
Z zagospodarowaniem lasu wiąże się stosowanie odpowiednich rębni. Spośród rębni stosowanych w Nadleśnictwie Złotów najpowszechniejsze są rębnie gniazdowe: IIIa - zupełna i IIIb - częściowa. W latach 2013-2022 zaplanowane jest stosowanie tych rębni na powierzchni prawie 2 tys. hektarów. Na kolejnym miejscu jest rębnia zupełna pasowa Ib, której planowana na wspomniane dziesięciolecie powierzchnia wynosi ponad 700 ha. Pozostałe rębnie stosowane w Nadleśnictwie Złotów to rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa oraz stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd. Na powierzchniach po cięciu rębnym pozostawia się fragment starodrzewu do naturalnego rozpadu w postaci tzw. kęp ekologicznych (biogrup)

     Powierzchnie po wyciętym drzewostanie są odnawiane w sposób sztuczny. Wymaga to najczęściej przygotowania gleby. Pozostałości pozrębowe (igliwie i drobne gałęzie) pozostają na powierzchni i są rozdrabniane przy użyciu specjalnego sprzętu - rozdrabniaczy. Dzięki temu wzbogacają glebę o substancję organiczną i poprawiają jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne. W Nadleśnictwie stosuje się najczęściej mechaniczne, częściowe przygotowanie gleby polegające na wyoraniu bruzd ze spulchnieniem dna. Do tego celu używa się pługów aktywnych. Na glebach wilgotnych i silnie zachwaszczających się stosowane jest naorywanie wałków umożliwiające sadzenie na wywyższeniu. Na glebach, które nie mają tendencji do zachwaszczania, bez pokrywy roślinnej praktykowane jest sadzenie bez przygotowania gleby. Najczęściej stosowanym sposobem odnowienia lasu jest odnowienie sztuczne polegające na sadzeniu ręcznym. Od 2013 roku w Nadleśnictwie Złotów stosuje się również sadzarki do sadzenia mechanicznego. Rzadziej stosowane jest odnowienie naturalne, chociaż jego udział w ostatnim czasie wzrasta. Na lata 2013-2022 zaplanowano odnowienie lasu na powierzchni ponad 1600 hektarów.

Pielęgnowanie lasu
Pielęgnowanie lasu, tak jak jego odnawianie, należy do najważniejszych zadań hodowli lasu, służących realizacji przyjętego celu hodowlanego. W zależności od okresu życia w jakim znajduje się drzewostan (faza rozwojowa) wyróżniamy następujące rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych.

Rozmiar planowanych czynności z pielęgnacji lasu w Nadleśnictwie Złotów na lata 2013-2022
Czynność Powierzchnia [ha]
Pielęgnowanie gleby 1 576
Pielęgnowanie upraw (CW) 1 285
Pielęgnowanie młodników (CP) 1 234
Trzebieże wczesne (TW) 2 360
Trzebieże późne (TP) 9 338